1830 Wormwood Pug Eupithecia absinthiata

©Philip Strickland

1830 Wormwood Pug Eupithecia absinthiata (Kildare)

Family: Geometridae   Flight Period: Jun-Aug   Distribution: Common Locally