2035 Round-winged Muslin Thumatha senex

2036 Dew Moth Setina irrorella

2037 Rosy Footman Miltochrista miniata

2038 Muslin Footman Nudaria mundana

2039 Red-necked Footman Atolmis rubricollis

2040 Four-dotted Footman Cybosia mesomella

2043 Orange Footman Eilema sororcula

2044 Dingy Footman Eilema griseola

2045 Hoary Footman Eilema caniola

2047 Scarce Footman Eilema complana

2049 Buff Footman Eilema depressa

2050 Common Footman Eilema lurideola

2051 Four-spotted Footman Lithosia quadra

2056 Wood Tiger Parasemia plantaginis

2057 Garden Tiger Arctia caja

2059 Clouded Buff Diacrisia sannio

2060 White Ermine Spilosoma lubricipeda

2061 Buff Ermine Spilosoma luteum

2063 Muslin Moth Diaphora mendica

2064 Ruby Tiger Phragmatobia fuliginosa

2069 Cinnabar Tyria jacobaeae